Nagroda Santander Universidades

Nagroda Santander Universidades dla wyróżniających się studentów, doktorantów oraz organizacji studenckich lub doktoranckich UKSW w roku akademickim 2021/2022

Nagroda Santander Universidades jest przyznawana studentom, doktorantom oraz organizacjom studenckim i doktoranckim wyróżniającym się zaangażowaniem społecznym oraz inicjatywami na rzecz rozwoju Uczelni.

Jeśli posiadasz osiągnięcia w obszarze rozwoju naukowego i badawczego lub wykazujesz się znaczącym zaangażowaniem w inicjatywy na rzecz rozwoju Uczelni, zgłoś koniecznie swoją kandydaturę.

Zgłoszenie do konkursu wysyłać można w dnia 1 października – 15 listopada 2021 r.

Nagroda Santander Universidades może być przyznana:

 1. studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1. ukończył co najmniej pierwszy semestr studiów i jest studentem studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich, a w poprzednim roku akademickim osiągnął średnią ocen z toku studiów nie niższą niż 4,00.
  1. wykazał się osiągnięciami w obszarze rozwoju naukowego i badawczego lub wykazuje się znaczącym zaangażowaniem w inicjatywy na rzecz rozwoju Uczelni,
 2. doktorantowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1. ukończył co najmniej pierwszy semestr studiów i jest doktorantem, a w poprzednim roku akademickim osiągnął średnią ocen z toku studiów nie niższą niż 4,00;
  1. wykazał się osiągnięciami w obszarze rozwoju naukowego i badawczego lub wykazuje się znaczącym zaangażowaniem w inicjatywy na rzecz rozwoju Uczelni;
 3. organizacji studenckiej lub doktoranckiej  UKSW, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. aktywnie realizowała swoje cele statutowe;  
  1. w terminie rozliczała wszystkie zrealizowane przedsięwzięcia ;
  1. do dnia 31 października 2021 r. złożyła do Centrum Wsparcia Studenta sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności za miniony rok akademicki oraz plan pracy na nowy rok akademicki.
  1. zrealizowała przedsięwzięcia o charakterze naukowym, badawczym, społecznym lub kulturalnym;
  1. przedstawiła krótki opis inicjatywy (do 350 znaków ze spacjami) na jaką organizacja studencka lub doktorancka planuje wykorzystać przyznaną nagrodę (przynajmniej przez jedną z osób, która dokonała rejestracji organizacji).

Warunkiem udziału w naborze jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego na platformie Becas Santander (becas-santander.com)

W ramach naboru przewidziano:

 1. Nagrody I stopnia:
  1. 4 nagrody dla studentów w wysokości 1500,00 zł brutto;
  1. 2 nagrody dla doktorantów w wysokości 1500,00 zł brutto;
 2. Nagrody II stopnia:
  1. 7 nagród dla studentów wysokości 1200,00 zł brutto;
  1. 3 nagród dla doktorantów wysokości 1200,00 zł brutto; 
 3. Nagrody III stopnia:
  1. 10 nagród dla studentów w wysokości 1000,00 zł brutto;
  1. 5 nagród dla doktorantów w wysokości 1000,00 zł brutto;
 4. Nagrody IV stopnia: 
  1. 13 nagród dla studentów w wysokości 700,00 zł brutto;
  1. 7 nagród dla doktorantów w wysokości 700,00 zł brutto;
 5. Nagrody dla organizacji studenckich lub doktoranckich:
  1. 5 nagród w wysokości 2000,00 zł brutto.

Więcej informację można znaleźć w Regulaminie oraz na stronie Becas Santander (becas-santander.com)